2013-10-09

Poszukujemy biegłego rewidenta

Spółka BKF Myjnie Bezdotykowe sp. z o.o. zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za okres 01/01/2013-31/12/2013

Warunki badania sprawozdania finansowego :

  • biegły rewident przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz sporządzi pisemną opinię wraz z raportem z badania tego sprawozdania ;
  • badanie należy przeprowadzić w siedzibie spółki;
  • biegły rewident zobowiązany będzie do obecności podczas całego procesu badania;
  • biegły rewident zobowiązany będzie do przekazania do wiadomości Zarządu ( w formie listu ) informacji o problemach w systemie rachunkowości badanej jednostki.

Oferta powinna zawierać w szczególności :

  • informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu, o liczbie zatrudnionych biegłych i skład zespołu przeprowadzającego badanie z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta i ich doświadczeniem zawodowym;
  • potwierdzenie posiadania co najmniej 5 letniego doświadczenia w zakresie badania sprawozdań finansowych spółek produkcyjnych o zbliżonym profilu działalności;
  • oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym;
  • warunki prowadzenia konsultacji w zakresie realizacji zapisów ustawy o rachunkowości od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia badania sprawozdania finansowego;
  • możliwość przekazywania sporządzonych w formie listów informacji do Zarządu spółki o ewentualnych problemach w systemie rachunkowości spółki;
  • cenę – oferowane wynagrodzenie powinno obejmować wszystkie koszty ( wynagrodzenie za weryfikację sprawozdania wraz z opinią i raportem, koszty dojazdu i ewentualnego zakwaterowania zespołu badającego, obecność podczas inwentaryzacji, możliwość konsultacji wybranych tematów z audytorem)

Oczekuje się, że przedłożenie opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego powinno nastąpić do dnia 31/05/2014r.

Osoba do kontaktu:
Kinga Domino
091-8147-124
k.domino@bkfmyjnie.pl

Contact nasz kanał YouTube nasz profil na Facebooku nasz profil na Google+