Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KALKULATORA RENTOWNOŚCI
„BKF MYJNIE BEZDOTYKOWE” SP. Z O.O.

§ 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:
 1. BKF Myjnie – spółka „BKF Myjnie Bezdotykowe” sp. z o.o. z siedzibą w Skarbimierzycach.
 2. Kalkulator – Kalkulator rentowości inwestycji w myjnie bezdotykowe, znajdujący się na stronie internetowej BKF Myjnie.
 3. Inwestor – podmiot, który korzysta z Kalkulatora.
 4. Regulamin – niniejszy „Regulamin korzystania z kalkulatora rentowności „BKF Myjnie Bezdotykowe” sp. z o.o.”
§ 2.
 1. Na stronie internetowej BKF Myjnie: http://bkfmyjnie.pl, w zakładce dla inwestorów znajduje się Kalkulator, który daje Inwestorowi możliwość szacowania rentowności inwestycji w myjnie bezdotykowe, w oparciu o określone dane wprowadzone przez BKF Myjnie bądź Inwestora.
 2. Korzystanie z Kalkulatora jest możliwe jedynie po akceptacji treści niniejszego Regulaminu.
 3. Korzystanie z Kalkulatora nie wymaga podania żadnych danych osobowych ani innych danych objętych ochroną prawną.
§ 3.
 1. Wyniki kalkulacji, w szczególności przewidywane przychody, koszty oraz zyski, mają charakter poglądowy i są oparte na oszacowaniach, z uwagi na co BKF Myjnie nie gwarantuje, że będą one osiągane przez Inwestora.
 2. Inwestorowi nie przysługują żadne żądania ani roszczenia względem BKF Myjnie w związku z zastosowaniem się do wyliczeń Kalkulatora.
§ 4.
 1. BKF Myjnie nie odpowiada za prawidłowe działanie Kalkulatora ani za prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej, o której mowa w § 2 ust. 1.
 2. Inwestorowi nie przysługują żadne żądania ani roszczenia względem BKF Myjnie w związku z niedziałaniem lub nieprawidłowym działaniem Kalkulatora bądź niefunkcjonowaniem lub nieprawidłowym funkcjonowaniem strony internetowej, o której mowa w ustępie powyżej.
 3. Inwestorzy mają prawo zgłaszać swoje uwagi dotyczące Kalkulatora, wypełniając stosowny formularz na stronie internetowej, o której mowa w § 2 ust. 1.
Contact nasz kanał YouTube nasz profil na Facebooku nasz profil na Google+